JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


Dražba bytu 2+1, v obci Podbořany, okres Louny

Vloženo: 5.6.2018 10:11 | číslo dražby: 2219

330 000 Kč

Dražba začala: 19.07.2018 11:00:00Dražba skončila: 19.07.2018 11:42:38

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 0745 D 000100 / 17
Nejnižší podání: 80 000,-Kč
Minimální příhoz: 10 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 350 000,-Kč
Dražební jistota: 10 000,-Kč
Termín prohlídky: 1. termín 10.07.2018 od 15:00 do 15:30 2. termín 18.07.2018 od 15:00 do 15:30 Místo prohlídky je na adrese: Alšova 693, 441 01 Podbořany, GPS: 50.2243150N, 13.4119508E. https://mapy.cz/s/2I0E6 Více informací na tel 257 22 33 22. Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Ústecký
Okres: Louny
Město: Podbořany
Ulice: Alšova 693
GPS souradnice: 50.2243150N, 13.4119508E

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu dražby

• č. jednotky 693/1 – byt, v budově č.p. 693 – bytový dům, na pozemku parc. č. 549;

• spoluvlastnický podíl o velikosti 852/10000 na společných částech domu, a to domu č.p. 693 - byt. dům na pozemku parc. č. 549;

• spoluvlastnický podíl o velikosti 852/10000 na pozemku, a to na pozemku parc. č. 549 o výměře 199 m2 –zastavěná plocha a nádvoří – zastavěná plocha a nádvoří,

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec na LV č. 1571 (byt) a č. 1339 (dům a pozemek) pro katastrální území Podbořany, obec Podbořany, okres Louny, (dále jen „předmět dražby“ a „nemovitosti“).

Popis předmětu dražby a jeho stavu:
Byt 2+1 skládající se z: chodby, WC, koupelny, pokoje a kuchyně, nacházející se v 1. NP, na pravé straně, pohled z ulice Alšova, byt č. 693/1. Podlahy jsou betonové, stropy rovné, ocelové zárubně včetně dřevěných dveří, okna plastová, radiátory plechové.

Znalci nebyl umožněn vstup do bytu.
Dům je zděný se čtyřmi nadzemními podlažími, suterén. Sedlová střecha, schodiště terasové, Dům je napojen na inženýrské sítě: veřejný vodovod, elektroinstalaci, plyn, dálkové vytápění s teplou vodou a kanalizací. V r. 2013 bylo provedeno zateplení fasády tl. 14 cm polystyrenem, jsou zde plastová okna včetně sklepních, vchodových dveří, nová střecha a klempířské prvky v pozink. plechu.

Omezení váznoucí na předmětu dražby:
Věcné břemeno užívání – bezúplatné ve prospěch Petra Nachtigala, nar. 19.2.1982 na základě Smlouvy o zřízení věcného břemene – bezúplatná NZ 43/2015 ze dne 27.07.2015 v katastru nemovitostí zapsané pod V-2794/2015-533;

Citované věcné břemeno je definování v NZ 43/2015 ze dne 27.7.2015 následovně:

Se souhlasem kupujícího se pro Petra Nachtigala zřizuje právo doživotního, bezplatného a nezkráceného užívání, resp. Spoluužívání veškerých převáděných nemovitostí, tj. bytové jednotky č. 693/1 v budově č.p. 693 stojící na stpč. 549 v Podbořanech a podílem o velikosti 852/10000 na stpč. 549 v Podbořanech, s právem užívání veškerého příslušenství těchto nemovitostí, s právem volného přístupu a odstupu ke všem vyhrazeným místům a místnostem, jakož i právem přijímat návštěvy příbuzných a přátel, a to v jakoukoliv dobu, toto právo se pro oprávněného Petra Nachtigala zřizuje bezúplatně a bude váznout na uvedených nemovitostech jako věcné břemeno – služebnosti ve smyslu ust. § 1257 občanského zákoníku.

Upozornění dražebníka:
Dražebník ve smyslu § 20 odst.1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby, a to ani za skryté vady. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost.

Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka.

Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 45 dnů od konání dražby.

Zobrazit na mapě

Průběh elektronické dražby

Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.1221019.07.2018 11:05:59:1770,-Kč80 000,-Kč
Dražitel č.1197919.07.2018 11:09:26:00510 000,-Kč90 000,-Kč
Dražitel č.1221019.07.2018 11:09:50:56010 000,-Kč100 000,-Kč
Dražitel č.1197919.07.2018 11:10:08:93810 000,-Kč110 000,-Kč
Dražitel č.1221019.07.2018 11:12:31:71610 000,-Kč120 000,-Kč
Dražitel č.1197919.07.2018 11:14:21:34510 000,-Kč130 000,-Kč
Dražitel č.1221019.07.2018 11:15:01:26010 000,-Kč140 000,-Kč
Dražitel č.1197919.07.2018 11:25:11:02410 000,-Kč150 000,-Kč
Dražitel č.1221019.07.2018 11:25:48:96310 000,-Kč160 000,-Kč
Dražitel č.1217519.07.2018 11:26:23:84310 000,-Kč170 000,-Kč
Dražitel č.1221019.07.2018 11:26:46:73510 000,-Kč180 000,-Kč
Dražitel č.1197919.07.2018 11:28:56:99010 000,-Kč190 000,-Kč
Dražitel č.1221019.07.2018 11:29:32:59010 000,-Kč200 000,-Kč
Dražitel č.1217519.07.2018 11:29:58:34910 000,-Kč210 000,-Kč
Dražitel č.1221019.07.2018 11:30:50:40310 000,-Kč220 000,-Kč
Dražitel č.1217519.07.2018 11:31:36:48310 000,-Kč230 000,-Kč
Dražitel č.1221019.07.2018 11:31:57:40910 000,-Kč240 000,-Kč
Dražitel č.1217519.07.2018 11:32:30:28310 000,-Kč250 000,-Kč
Dražitel č.1221019.07.2018 11:32:41:76110 000,-Kč260 000,-Kč
Dražitel č.1217519.07.2018 11:33:16:06610 000,-Kč270 000,-Kč
Dražitel č.1221019.07.2018 11:33:28:27410 000,-Kč280 000,-Kč
Dražitel č.1217519.07.2018 11:34:25:31210 000,-Kč290 000,-Kč
Dražitel č.1221019.07.2018 11:34:47:61010 000,-Kč300 000,-Kč
Dražitel č.1217519.07.2018 11:35:11:64710 000,-Kč310 000,-Kč
Dražitel č.1221019.07.2018 11:35:22:75810 000,-Kč320 000,-Kč
Dražitel č.1217519.07.2018 11:37:38:56910 000,-Kč330 000,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 19.07.2018 v 11:42:38

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.12175 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 330 000,-Kč

Zveřejněno dne 19.07.2018 v 11:42:38Přijmout cookies