JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


Dražba pohledávky o nominální výši 1 286 211 Kč za dlužníkem: VÍTKOVICE GEARWORKS a.s.

Vloženo: 15.1.2019 14:18 | číslo dražby: 2425

391 600 Kč

Dražba začala: 05.03.2019 11:00:00Dražba skončila: 05.03.2019 12:00:08

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 0745 D 000062 / 18
Nejnižší podání: 261 600,-Kč
Minimální příhoz: 10 000,-Kč
Určená cena: 392 327,-Kč
Dražební jistota: 0,-Kč
WWW dražebníka: odkaz
Termín prohlídky: 1. termín 4.2.2019 od 9:00 do 9:30 2. termín 25.2.2019 od 9:00 do 9:30 Místo prohlídky je na adrese: CURATORES v.o.s., Sokolská 1802/32, 120 00 Praha 2.
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Praha 2
Město: Praha 2
Ulice: Sokolská 1802/32

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu dražby

Nezajištěná nevykonavatelná pohledávka v nominální výši 1.286.211 Kč společnosti VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. IČO 268 23 357, se sídlem Ruská 1142/30, 703 00 Ostrava za společností VÍTKOVICE GEARWORKS a.s., IČO 258 77 933, se sídlem Ruská 83/24, 703 00 Ostrava. Pohledávka vznikla z titulu smlouvy o dílo č. 50516L0056, které bylo řádně provedeno a celková cena díla ve výši 9.155.949 Kč vyfakturována.

Na základě dohody o odložení splatnosti (dohody o narovnání), uzavřené dne 27. 8. 2018 mezi odděleným insolvenčním správcem CURATORES v.o.s., IČO 05758556 oddělený insolvenční správce dlužníka: VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s., IČO 26823357 a společností VÍTKOVICE GEARWORKS a.s., IČO 258 77 933, bylo ujednáno, že část pohledávky ve výši 1.286.211 Kč bude nově splatná do deseti let od předání díla, tedy do 3.1. 2027, (dále jen „předmět dražby“).

Pohledávka je nezajištěná, dlužník její existenci v Dohodě o odložení splatnosti uznal a částečně uhradil cca 86 % jistiny a předmětná pohledávka představuje zádržné ve výši cca 14 % hodnoty díla „tělesa předlohy“, na které je záruka 10 let od předání díla, tedy do 3.1.2027. Do dnešního dne neviduje zhotovitel díla jakoukoliv reklamaci ze strany dlužníka.

Rizika spojená s pohledávkou:
• Riziko platební neschopnost dlužníka – střední riziko
• Riziko započtení pohledávky z důvodu uplatněné reklamace za vady díla – mírné riziko
• Doba splatnosti je cca 8 let – mírné riziko

Pohledávka je podložena těmito dokumenty:
• Smlouva o dílo č. 50516L0056
• Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 50516L0056
• Protokol o přejímce výrobku
• Faktura č. 17240042
• Dohoda o odložení splatnosti

V popisu stavu, v němž se předmět dražby nachází, odkazujeme na dokumentaci, která je v dispozici navrhovatele a lze do ní nahlédnou při prohlídce předmětu dražby.

Navrhovatel neručí vydražiteli za dobytnost pohledávky.

Navrhovatel ve smyslu § 1885 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník výslovně prohlašuje, že pohledávka je nejistá a může být ve smyslu tohoto ustanovení také nedobytná. Navrhovatel dále neodpovídá za dobytnost postoupené pohledávky, stala-li se nedobytnou až po přechodu vlastnického práva k pohledávce provedením této dražby buď náhodou, anebo nedopatřením vydražitele.

Vydražitel je povinen přijmout právní stav pohledávek v takovém právním stavu, v jakém se nachází v den konání dražby, v tomto právním stavu se také stane případným procesním nástupcem v řízeních namísto dosavadního věřitele – navrhovatele dražby, toto vše dle § 107a) a násl. zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, resp. § 36 a násl. zák.č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád).

Navrhovatel si vyhrazuje změnu úhrnné výše nominální hodnoty pohledávky na základě případné úhrady části pohledávky tvořících předmět dražby. Změna se týká úhrady části pohledávky za dlužníkem navrhovatele do dne dražby, úhrady dlužníka provedené navrhovateli po příklepu v této dražbě budou poukázány navrhovatelem vydražiteli do deseti dnů od předání předmětu dražby navrhovatelem vydražiteli dle § 32, zák. č. 26/2000 Sb.

Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 5 % z ceny dosažené vydražením. Odměna dražebníka již zahrnuje sazbu DPH 21 % a je splatná společně s cenou dosaženou vydražením.

Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 2 000 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.

Cenu dosaženou vydražením společně s odměnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby.

Průběh elektronické dražby

Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.1435905.03.2019 11:13:31:0090,-Kč261 600,-Kč
Dražitel č.1440205.03.2019 11:25:14:12310 000,-Kč271 600,-Kč
Dražitel č.1435905.03.2019 11:29:29:56310 000,-Kč281 600,-Kč
Dražitel č.1440205.03.2019 11:33:43:47010 000,-Kč291 600,-Kč
Dražitel č.1435905.03.2019 11:34:20:08020 000,-Kč311 600,-Kč
Dražitel č.1440205.03.2019 11:39:10:03310 000,-Kč321 600,-Kč
Dražitel č.1435905.03.2019 11:41:15:41620 000,-Kč341 600,-Kč
Dražitel č.1440205.03.2019 11:44:31:14110 000,-Kč351 600,-Kč
Dražitel č.1435905.03.2019 11:48:10:43410 000,-Kč361 600,-Kč
Dražitel č.1440205.03.2019 11:49:49:32010 000,-Kč371 600,-Kč
Dražitel č.1435905.03.2019 11:50:58:67710 000,-Kč381 600,-Kč
Dražitel č.1440205.03.2019 11:55:08:17910 000,-Kč391 600,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 05.03.2019 v 12:00:08

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.14402 - VÍTKOVICE GEARWORKS a.s. - Ruská 83/24, Ostrava, 703 00 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 391 600,-Kč

Zveřejněno dne 05.03.2019 v 12:00:08Přijmout cookies