JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


Dražba bytu 2+kk 40 m2, Most, ul. Višňová

Vloženo: 2.10.2019 16:38 | číslo dražby: 2696

402 000 Kč

Dražba začala: 05.11.2019 10:00:00Dražba skončila: 05.11.2019 11:13:49

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 0745 D 000091 / 19
Nejnižší podání: 216 000,-Kč
Minimální příhoz: 1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 270 000,-Kč
Dražební jistota: 20 000,-Kč
WWW dražebníka: odkaz
Termín prohlídky: 1. termín 23.10.2019 od 9:00 do 9:30 2. termín 30.10.2019 od 9:00 do 9:30 Místo prohlídky je na adrese: Višňová 1367, 434 01 Most, GPS: 50.4930050N, 13.6531825E, odkaz na mapy.cz: https://mapy.cz/s/mahotahohu
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Ústecký
Okres: Most
Město: Most
Ulice: Višňová 1367
GPS souradnice: 50.4930050N, 13.6531825E

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu dražby

Nemovitá věc včetně faktických součástí a příslušenství, a to:
• jednotka č. 1367/27 - byt v budově č.p. 1366, 1367, 1368, 1369 - bytový dům, na pozemku parc. č. 6303, 6304, 6305, 6306, část obce Most, vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů;
• spoluvlastnický podíl o velikosti id. 398/54938 na společných částech domu č.p. 1366, 1367, 1368, 1369, na pozemku parc. č. 6303, 6304, 6305, 6306, část obce Most;
• spoluvlastnický podíl o velikosti id. 398/54938 na pozemku, a to pozemku parc. č. 6303, 6304, 6305, 6306;
vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most na LV č. 13166 a 5257 pro katastrální území Most II., obec Most, okres Most, (dále jen „předmět dražby“).

Popis předmětu dražby a jeho stavu:
Bytová jednotka se nachází ve 2.NP a má dispozici 2+kk o výměře 39,80 m2, která se nachází ve 2. NP řadového panelového domu v č.p. 1367. Dům má jedno podzemní podlaží a osm nadzemních podlaží. V podzemním podlaží jsou technické místnosti, v nadzemních podlažích jsou bytové jednotky. Objekt tvoří spoluvlastnictví s domy č.p. 1366, 1368, 1369. Objekt má plochou střechu, je napojen na elektrickou energii, veřejný vodovod, splaškovou kanalizaci a zemní plyn. V objektu je výtah. Dům je v dobrém technickém stavu, má provedenou zateplenou fasádu a vyměněná okna. V okolí je dostupná veškerá občanská vybavenost. Nejsou zde známy negativní vlivy okolí. Dům se nachází na sídlišti Skřivánčí vrch. Stáří domu je 30 - 40 let. V domě je výtah.

Bytová jednotka má dispozici 2+kk s tímto řešením: chodba, pokoj, pokoj s kuchyňským koutem, WC, koupelna, komora vedle bytu. Bytová jednotka má vnitřní omítky štukové, umakartové jádro, na podlahách je PVC. Okna jsou plastová, vnitřní dveře plné nebo prosklené do ocelových zárubní, dveřní křídla do pokojů chybí. Vytápění a ohřev TUV je centrální, plyn je do bytové jednotky přiveden a je využíván na vaření. Kuchyňská linka chybí. Byt je ve špatném technickém stavu a vyžaduje rekonstrukci.

Omezení váznoucí na předmětu dražby s vlivem na jeho cenu:
• Zástavní právo exekutorské podle § 69a exekučního řádu
• Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti – Šíma Ervín
• Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti – Šímová Svatava
• Zahájení exekuce – Šíma Ervín
• Zahájení exekuce – Šímová Svatava
• Prohlášení konkursu podle insolvenčního zákona – Šíma Ervín
• Prohlášení konkursu podle insolvenčního zákona – Šímová Svatava
• Rozhodnutí o úpadku (§ 136 odst. 1 insolvenčního zákona) – Šíma Ervín
• Rozhodnutí o úpadku (§ 136 odst. 1 insolvenčního zákona) – Šímová Svatava
Zástavní práva, zapsaná v katastru nemovitostí a váznoucí na předmětu dražby neovlivňují hodnotu předmětu dražby, protože v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 26/2000 Sb. zákona o veřejných dražbách, § 285 odst. 1) zákona č. 182/2006 Sb. zákona o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon) s přechodem vlastnictví k předmětu dražby zanikají.

Upozornění dražebníka:
Dražebník ve smyslu § 20 odst. 1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost. Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka. Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Odměna dražebníka:
Dražba bude pro vydražitele provedena bezúplatně, vyjma veškerých nákladů spojených s předáním a převzetím předmětu dražby, které nese vydražitel. Tato povinnost se nevztahuje k nákladům, které by jinak nebyly vznikly, jestliže je způsobil svým zaviněním bývalý vlastník nebo dražebník nebo jestliže jim tyto náklady vznikly náhodou, která se jim přihodila.

Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 2 500 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.

Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000,00 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000,00 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby.

Zobrazit na mapě

Průběh elektronické dražby

Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.1728405.11.2019 10:00:20:3140,-Kč216 000,-Kč
Dražitel č.1741305.11.2019 10:00:59:8343 000,-Kč219 000,-Kč
Dražitel č.1698205.11.2019 10:01:14:8363 000,-Kč222 000,-Kč
Dražitel č.1711005.11.2019 10:01:34:3603 000,-Kč225 000,-Kč
Dražitel č.1742805.11.2019 10:02:41:7963 000,-Kč228 000,-Kč
Dražitel č.1726805.11.2019 10:03:17:4313 000,-Kč231 000,-Kč
Dražitel č.1742505.11.2019 10:04:03:51720 000,-Kč251 000,-Kč
Dražitel č.1742805.11.2019 10:04:28:9983 000,-Kč254 000,-Kč
Dražitel č.1742505.11.2019 10:08:10:96330 000,-Kč284 000,-Kč
Dražitel č.1693905.11.2019 10:11:37:2053 000,-Kč287 000,-Kč
Dražitel č.1741305.11.2019 10:12:54:9603 000,-Kč290 000,-Kč
Dražitel č.1693905.11.2019 10:14:37:9943 000,-Kč293 000,-Kč
Dražitel č.1692205.11.2019 10:18:55:6743 000,-Kč296 000,-Kč
Dražitel č.1692205.11.2019 10:19:07:5763 000,-Kč299 000,-Kč
Dražitel č.1728405.11.2019 10:19:28:0053 000,-Kč302 000,-Kč
Dražitel č.1698205.11.2019 10:20:05:9993 000,-Kč305 000,-Kč
Dražitel č.1693905.11.2019 10:20:27:1133 000,-Kč308 000,-Kč
Dražitel č.1737505.11.2019 10:21:35:8393 000,-Kč311 000,-Kč
Dražitel č.1692205.11.2019 10:22:03:1363 000,-Kč314 000,-Kč
Dražitel č.1698205.11.2019 10:22:55:6993 000,-Kč317 000,-Kč
Dražitel č.1728405.11.2019 10:23:12:0563 000,-Kč320 000,-Kč
Dražitel č.1692205.11.2019 10:23:53:5305 000,-Kč325 000,-Kč
Dražitel č.1737505.11.2019 10:24:16:4613 000,-Kč328 000,-Kč
Dražitel č.1741705.11.2019 10:24:47:2223 000,-Kč331 000,-Kč
Dražitel č.1728405.11.2019 10:25:01:6203 000,-Kč334 000,-Kč
Dražitel č.1698205.11.2019 10:25:25:6363 000,-Kč337 000,-Kč
Dražitel č.1728405.11.2019 10:25:42:7183 000,-Kč340 000,-Kč
Dražitel č.1737505.11.2019 10:25:56:4663 000,-Kč343 000,-Kč
Dražitel č.1742505.11.2019 10:26:08:77510 000,-Kč353 000,-Kč
Dražitel č.1692205.11.2019 10:26:57:3513 000,-Kč356 000,-Kč
Dražitel č.1737505.11.2019 10:27:23:3923 000,-Kč359 000,-Kč
Dražitel č.1698205.11.2019 10:27:36:8593 000,-Kč362 000,-Kč
Dražitel č.1741305.11.2019 10:29:43:1203 000,-Kč365 000,-Kč
Dražitel č.1737505.11.2019 10:31:03:3503 000,-Kč368 000,-Kč
Dražitel č.1741305.11.2019 10:31:59:3741 000,-Kč369 000,-Kč
Dražitel č.1737505.11.2019 10:32:12:6471 000,-Kč370 000,-Kč
Dražitel č.1692205.11.2019 10:33:07:7301 000,-Kč371 000,-Kč
Dražitel č.1737505.11.2019 10:33:34:1571 000,-Kč372 000,-Kč
Dražitel č.1741305.11.2019 10:35:54:7721 000,-Kč373 000,-Kč
Dražitel č.1737505.11.2019 10:36:11:4521 000,-Kč374 000,-Kč
Dražitel č.1698205.11.2019 10:36:58:1321 000,-Kč375 000,-Kč
Dražitel č.1737505.11.2019 10:37:47:2121 000,-Kč376 000,-Kč
Dražitel č.1741305.11.2019 10:39:54:3721 000,-Kč377 000,-Kč
Dražitel č.1737505.11.2019 10:40:20:0031 000,-Kč378 000,-Kč
Dražitel č.1698205.11.2019 10:41:01:3621 000,-Kč379 000,-Kč
Dražitel č.1737505.11.2019 10:41:35:9951 000,-Kč380 000,-Kč
Dražitel č.1741305.11.2019 10:43:42:6871 000,-Kč381 000,-Kč
Dražitel č.1737505.11.2019 10:43:58:4491 000,-Kč382 000,-Kč
Dražitel č.1741305.11.2019 10:46:03:6611 000,-Kč383 000,-Kč
Dražitel č.1737505.11.2019 10:46:17:2951 000,-Kč384 000,-Kč
Dražitel č.1741305.11.2019 10:47:08:5481 000,-Kč385 000,-Kč
Dražitel č.1729105.11.2019 10:48:44:7061 000,-Kč386 000,-Kč
Dražitel č.1737505.11.2019 10:50:01:1461 000,-Kč387 000,-Kč
Dražitel č.1741305.11.2019 10:50:40:9211 000,-Kč388 000,-Kč
Dražitel č.1737505.11.2019 10:51:19:0341 000,-Kč389 000,-Kč
Dražitel č.1741305.11.2019 10:52:26:2681 000,-Kč390 000,-Kč
Dražitel č.1737505.11.2019 10:54:20:6681 000,-Kč391 000,-Kč
Dražitel č.1741305.11.2019 10:55:40:1751 000,-Kč392 000,-Kč
Dražitel č.1737505.11.2019 10:56:40:3941 000,-Kč393 000,-Kč
Dražitel č.1741305.11.2019 10:57:11:0571 000,-Kč394 000,-Kč
Dražitel č.1737505.11.2019 10:57:46:0201 000,-Kč395 000,-Kč
Dražitel č.1741305.11.2019 10:58:27:1551 000,-Kč396 000,-Kč
Dražitel č.1729105.11.2019 11:00:27:1841 000,-Kč397 000,-Kč
Dražitel č.1741305.11.2019 11:01:26:4691 000,-Kč398 000,-Kč
Dražitel č.1729105.11.2019 11:03:56:8061 000,-Kč399 000,-Kč
Dražitel č.1741305.11.2019 11:05:09:6271 000,-Kč400 000,-Kč
Dražitel č.1729105.11.2019 11:07:36:9761 000,-Kč401 000,-Kč
Dražitel č.1741305.11.2019 11:08:49:5521 000,-Kč402 000,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 05.11.2019 v 11:13:49

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.17413 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 402 000,-Kč

Zveřejněno dne 05.11.2019 v 11:13:49Přijmout cookies