JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


Aukce stavebních pozemků 2 717 m2 v centru Kralup nad Vltavou, odpočet DPH

Vloženo: 2.7.2020 10:55 | číslo aukce: 2925

35 050 000 Kč

Aukce začala: 17.09.2020 10:00:00Aukce skončila: 17.09.2020 11:00:00

Stav aukce: Ukončeno - byl udělen příklep
Druh aukce: El. aukce
Číslo jednací: 0745 D 000024 / 20
Nejnižší podání: 35 000 000,-Kč
Minimální příhoz: 50 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 35 000 000,-Kč
Aukční jistota: 700 000,-Kč
WWW dražebníka: odkaz
Odkaz na video: odkaz
Podkategorie: Komerční
Plocha pozemku: 2717 m²
Umístění: centrum obce
Termín prohlídky: 1. termín 14.07.2020 od 9:00 do 9:30 2. termín 22.07.2020 od 15:00 do 15:30 3. termín 05.08.2020 od 15:00 do 15:30 4. termín 26.08.2020 od 15:00 do 15:30 5. termín 09.09.2020 od 9:00 do 9:30 6. termín 14.09.2020 od 15:00 do 15:30 Místo prohlídky je na adrese: parkoviště v ulici Vaničkova, Kralupy nad Vltavou, GPS: 50.2402647N, 14.3119231E, odkaz na mapy.cz: https://mapy.cz/s/kelujehume Prohlídky Předmětu aukce je možné po předchozí domluvě provádět i mimo sjednaný termín. Více informací u Organizátora aukce na tel 257 313 330, nebo email info@drazby.cz.
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Středočeský
Okres: Mělník
Město: Kralupy nad Vltavou
Ulice: Vaníčkova
GPS souradnice: 50.2402647N, 14.3119231E

Místo konání aukce:
www.realdrazby.cz

Pořadatel:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu aukce

Pozemky včetně faktických součástí a příslušenství a přípojek inženýrských sítí (vodovod, dešťová a splašková kanalizace), oddělené geometrickým plánem č. 1508-183/2020 z částí pozemků parc. č. 1708, 784 a 1723/1, k.ú. a obec Kralupy nad Vltavou, nově označené jako:
• parc. č. 1723/1 o výměře 638 m2
• parc. č. 1723/6 o výměře 305 m2
• parc. č. 1723/7 o výměře 231 m2
• parc. č. 1723/8 o výměře 323 m2
• parc. č. 1723/9 o výměře 259 m2
• parc. č. 1723/10 o výměře 194 m2
• parc. č. 1723/11 o výměře 481 m2
• parc. č. 1723/12 o výměře 188 m2
• parc. č. 1723/14 o výměře 98 m2;
dále jen „Předmět aukce“).

Popis stavu Předmětu aukce:
Pozemky se nachází v samém centru města Kralupy nad Vltavou při Palackého náměstí. Pozemky jsou součástí plochy ohraničené stávajícími komunikacemi. Plocha je zbavená veškerých nadzemních staveb a v upravených komunikacích jsou připraveny přípojky splaškové a dešťové kanalizace a vodovodu pro parcely č. 1723/1, 1723/6, 1723/7, 1723/8, 1723/9, 1723/10, 1723/11, 1723/14 k.ú. Kralupy nad Vltavou, na kterých budou stát městské domy. Pozemky jsou rovinaté. Přístup k pozemkům je bezproblémový po zpevněných pozemcích ve vlastnictví Města Kralupy nad Vltavou.

Pozemky vznikly na základě Územního rozhodnutí o dělení pozemků p.č. 1708, 784 a 1723/1 v k.ú. Kralupy nad Vltavou, č.j. MUKV 23123/2020 VYST, ze dne 21.5.2020, jehož podkladem byl geometrický plán č. 1508-183/2020, ze dne 3.4.2020.

Celková výměra pozemků je 2 717 m2 a dle územního plánu jsou pozemky regulovány jako - Plochy SC - smíšené obytné centrální. Povrch pozemků je po demolici staveb zhutněný a hranice mezi pozemky odpovídají původním základům částečně odbouraných pivovarských sklepů, kdy jejich základy a obvodové zdivo nebyly zcela odstraněny.

Pro pozemky byla zpracována závazná územní studie „Dostavba za Husovou ulicí z 01/2020“ od zpracovatele MAJO architekti - Ing. arch. Martinem Poláčkem, která předpokládá polyfunkční zástavbu městského typu – řadové městské domy. Především obchod, bydlení, ubytování, služby, kanceláře apod. Nově vybudovaná zástavba městských domů na pozemcích se musí řídit regulativy této závazné územní studie.
Podrobné informace o citované územní studii jsou k dispozici zde:

https://www.mestokralupy.cz/mesto/rozvoj-mesta/uzemne-planovaci-podklady/uzemni-studie/uzemni-studie-dostavba-bloku-za-husovou-ulici0/

Charakter okolí odpovídá rezidenční zástavbě s administrativní zónou. Dostupnost obchodů je úplná - vybavenost obchodními středisky i specializovanými obchody. V místě jsou dostupné základní a střední školy včetně specializovaných zařízení a v místě je kompletní vybavenost z hlediska kulturních zařízení. V okolí pozemků je kompletní vybavenost z hlediska sportovního vyžití, je zde kompletní sestava úřadů a v obci je pobočka České pošty. Pozemky se nachází v lokalitě se středním nebezpečím výskytu povodně (území tzv. 20 leté vody).

Záměrem Navrhovatele je v budoucnu prodat vítězi aukce i pozemek parc. č. 1708/2 o výměře 39 m2 v k.ú. Kralupy nad Vltavou včetně příslušenství a přípojek vody, dešťové a splaškové kanalizace, který je určený společně s pozemkem parc. č. 1723/14 v k.ú. Kralupy nad Vltavou k výstavbě polyfunkčního domu dle územní studie „Dostavba bloku za Husovou ulicí z 01/2020“ označeného jako „02“, vítězi předmětu aukce za kupní cenu v Kč vzniklou na základě vzorce: (nejvyšší cenová nabídka aukce / 2 717) * 39.
Navrhovatel má zájem s vítězem aukce uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí kupní, a to do 30 pracovních dní od podpisu Kupní smlouvy předmětu aukce oběma smluvními stranami. Kupní smlouva bude uzavřena vítězem aukce nejdříve k 31.10.2022, kdy kupní cena musí být uhrazena před podpisem smlouvy na účet Navrhovatele.

Podmínkou koupě Předmětu aukce je závazek Vítěze aukce do 3 let od podpisu Kupní smlouvy oběma smluvními stranami, zajistit vydání pravomocného stavebního povolení ke stavbě polyfunkčních domů dle závazné územní studie „Dostavba za Husovou ulicí z 01/2020“ od zpracovatele MAJO architekti - Ing. arch. Martinem Poláčkem, a to k celému Předmětu aukce. Nesplní-li Vítěz aukce tento závazek, je Vítěz aukce povinen uhradit Navrhovateli smluvní pokutu ve výši 10.000,00 Kč za každý kalendářní den prodlení.

Podmínkou koupě Předmětu aukce je závazek Vítěze aukce do 5 let od podpisu Kupní smlouvy oběma smluvními stranami, zajistit vydání kolaudačního rozhodnutí na polyfunkční domy vystavěné dle závazné územní studie „Dostavba za Husovou ulicí z 01/2020“ od zpracovatele MAJO architekti - Ing. arch. Martinem Poláčkem, a to k celému Předmětu aukce. Nesplní-li Vítěz aukce tento závazek, je Vítěz aukce povinen uhradit Navrhovateli smluvní pokutu ve výši 10.000,00 Kč za každý kalendářní den prodlení.

Výše uvedené závazky vždy přechází v případě dalšího převodu, přechodu a vkladu do základního kapitálu společnosti, vlastnického práva k Předmětu aukce na nového nabyvatele a každý takový převodce má povinnost zajistit, aby nový vlastník byl za stejných podmínek zavázán ke splnění těchto závazků.

Omezení váznoucí na Předmětu aukce s vlivem na cenu Předmětu aukce:
Na Předmětu aukce neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu.

Kritéria výběru Vítěze aukce:
Vítězem aukce se stává Účastník aukce, který učinil nejvyšší podání.

Nejvyšší podání nabídnuté Vítězem aukce se považuje za cenovou nabídku Navrhovateli k Předmětu aukce, přičemž Navrhovatel má právo tuto nabídku odmítnout i bez uvedení důvodu, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne konání aukce.

Vítěz aukce bude Organizátorem aukce prokazatelně vyrozuměn o tom, zda Navrhovatel akceptuje jeho nabídku, a to do 5 pracovních dnů ode dne konání aukce.

Způsob realizace převodu vlastnického práva a lhůta a způsob úhrady ceny dosažené v aukci:
Pokud byla nabídka Vítěze aukce Navrhovatelem akceptována, má Vítěz aukce povinnost uzavřít s Navrhovatelem Rezervační smlouvu na Předmět aukce, a to ve lhůtě 30 pracovních dnů ode dne ukončení aukce, s kupní cenou nabídnutou v aukci Vítězem aukce. Rezervační smlouva tvoří přílohu této Aukční vyhlášky.
Nedohodnou-li se Navrhovatel a Vítěz aukce jinak, dojde k uzavření Rezervační smlouvy, poslední den lhůty pro její uzavření, a to 10.10.2020 v 10.00 hod. na adrese Navrhovatele Město Kralupy nad Vltavou, IČO: 00236977, DIČ: CZ00236977, sídlem Palackého náměstí 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou, kancelář č. 305.
Cenu dosaženou v aukci je Vítěz aukce povinen uhradit ve lhůtě a způsobem stanovené v Rezervační smlouvě, tj. do 45 dnů ode dne uzavření Rezervační smlouvy. Aukční jistota, složená Vítězem aukce, se započítává na úhradu ceny dosažené v aukci.
Předání Předmětu aukce se uskuteční na základě uzavřené Kupní smlouvy a na náklady Vítěze aukce.

Vítěz aukce bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že neuzavře-li ve lhůtě dle bodu 9 této Aukční vyhlášky s Navrhovatelem Rezervační smlouvu ve znění, které je přílohou této Aukční vyhlášky, případně v případě, že neuzavře Kupní smlouvu k Předmětu aukce z důvodů výhradně na své straně (na straně Vítěze aukce), ačkoliv učiní nejvyšší podání, považuje se takové jednání Vítěze aukce jako zpětvzetí nabídky na odkup Předmětu aukce a
i) Vítěz aukce se zavazuje nahradit Organizátorovi aukce náklady spojené s organizováním aukce v souladu s ceníkem služeb Organizátora aukce formou smluvní pokuty, maximálně však ve výši 350 000,00 Kč sloužící na pokrytí paušálních nákladů Organizátora aukce spojených s organizováním aukce. Výši smluvní pokuty Vítěz aukce považuje za přiměřenou významu chráněného zájmu.
ii) Současně má Navrhovatel nárok vůči Vítězi aukce na úhradu smluvní pokuty ve výši 350 000,00 Kč sloužící na pokrytí paušálních nákladů Navrhovatele spojených s aukcí. Výši smluvní pokuty Vítěz aukce považuje za přiměřenou významu chráněného zájmu.
iii) Smluvní pokuta je splatná den následující po dni marného uplynutí lhůty k uzavření Rezervační smlouvy dle věty prvé tohoto bodu. Smluvní strany se dohodly, že Organizátor aukce a Navrhovatel jsou oprávněni své pohledávky na smluvní pokutu vůči Účastníkovi (Vítězi aukce) započíst oproti složené Aukční jistotě bez ohledu na splatnost pohledávek a zbývající část Aukční jistoty bude vrácena Vítězi aukce.
Účastník aukce bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že pokud bude upuštěno od konání aukce nebo v případě neuzavření Rezervační smlouvy ve znění z důvodů výhradně na straně Navrhovatele, které je přílohou Aukční vyhlášky, případně v případě neuzavření Kupní smlouvy Předmětu aukce z důvodů výhradně na straně Navrhovatele, nemá Vítěz aukce nárok na náhradu žádných nákladů spojených s účastí v aukci a případných jakýchkoliv nároků vůči Navrhovateli aukce a Organizátorovi aukce se tímto Účastník aukce vzdává.

Zobrazit na mapě

Průběh elektronické aukce

Přihazování
Účastník aukceV doběČástkaPodání
Účastník aukce č.2065617.09.2020 10:24:42:41050 000,-Kč35 050 000,-Kč
Výsledek aukce
Aukce byla ukončena dne 17.09.2020 v 11:00:00

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Vítězem el.aukce se stal: Účastník aukce č.20656
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 35 050 000,-Kč

Zveřejněno dne 17.09.2020 v 11:00:00Přijmout cookies