JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


Dražba bytu 2+kk 53 m2 v centru Chebu

Vloženo: 30.9.2015 10:29 | číslo dražby: 784

300 000 Kč

Stav dražby: Ukončené - zmařená dražba
Číslo jednací: 0745 D 000011 / 15
Nejnižší podání: 300 000,-Kč
Minimální příhoz: 1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 575 000,-Kč
Dražební jistota: 50 000,-Kč
Termín prohlídky: 1. termín dne 08.10.2015 od 16:00 do 16:30 hod. 2. termín dne 15.10.2015 od 16:00 do 16:30 hod. 3. termín dne 21.10.2015 od 16:00 do 16:30 hod. Místo prohlídky se stanovuje před budovou, kde se předmět dražby nachází na adrese: Cheb, Komenského 616/24, PSČ: 350 02. Kontaktní osoba Ondřej Velemínský, tel: 723 200 200.
Kraj: Karlovarský
Okres: Cheb
Město: Cheb

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je soubor nemovitého majetku (nemovitých věcí):
• jednotka č. 381/6 – byt v budově č.p. 381 – bytový dům na pozemku st.parc.č. 345/1, část obce Cheb, vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů, se spoluvlastnickým podílem ve výši 4936/59722 na společných částech budovy č.p. 381 na pozemku st.parc.č. 345/1 a se spoluvlastnickým podílem ve výši 4936/59722 na pozemku st.parc.č. 345/1 – zastavěná plocha a nádvoří,
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Cheb na LV č. 10 506 (byt) a 9 368 (dům a pozemek) pro katastrální území Cheb, obec Cheb, okres Cheb.
dále jen „nemovitost“ a „předmět dražby“).

Popis předmětu dražby:
Bytová jednotka 381/6 je dispozičně řešena jako 2+1 o celkové podlahové ploše 53,33 m2 a je umístěna ve 2. nadzemním podlaží. Parkování je možné na veřejné komunikaci v Jakubské ulici.
Výčet místností: dva pokoje, kuchyně, předsíň, koupelna, WC, sklep v 1.PP.
Popis budovy:
Vstup do domu je ze zadní strany domu z nádvoří. Dům je zděná budova, která má 1. podzemí podlaží a 4. nadzemní podlaží včetně podkroví. Dům má celkem 12 bytových jednotek a 1 nebytovou jednotku.

Stav předmětu dražby:
Stáří budovy je cca 52 roků, byla převážně nově postavena jako srovnatelná vzhledová kopie původní stavby v historickém jádru města v blízkosti náměstí a nedaleko chebského hradu. Modernizace bytu byla provedena cca v roce 1997 a byt je v dobrém stavebně technickém stavu. V roce 2007 byla provedena nová střešní krytina, fasádní omítky, štítová zeď byla zateplena kontaktním zateplovacím systémem se zatíranou omítkou, izolace spodní části domu s okap. chodníkem. Dům v dobrém technickém stavu.

Na předmětu dražby váznou tato práva a omezení:
a)Zástavní právo exekutorské pro pohledávku ve výši 1 045 228,67 Kč s příslušenstvím zřízené ve prospěch Sdružení pro hydroenergetiku s.r.o., se sídlem Praha, Vinohrady, Lužická 1538/10, IČO: 26499631 váznoucí na Nemovitostech na základě Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti Soudní exekutor JUDr. Vendula Flajšhansová 121 EX-6871/2013-23 ze dne 16.08.2013. Právní moc ke dni 22.08.2013. zapsané do katastru nemovitostí pod čj.: Z-12065/2013-402 a Vyrozumění soudního exekutora o nabytí právní moci usnesení Soudní exekutor JUDr. Vendula Flajšhansová 121EX-6871/2013-45 ze dne 12.12.2013. zapsané do katastru nemovitostí pod čj.: Z-16936/2013-402;
b)Zástavní právo smluvní, pro pohledávky ve výši 1 060 000 Kč s příslušenstvím pro Sdružení pro hydroenergetiku s.r.o., se sídlem Praha, Vinohrady, Lužická 1538/10, IČO: 26499631, váznoucí na základě Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z. ze dne 20.12.2007. Právní účinky vkladu práva ke dni 21.12.2007. Zapsané do katastru nemovitostí pod čj.: V-7021/2007-402 a Souhlasného prohlášení o změně osoby zástavního věřitele postoupením pohledávky. Ze dne 11.10.2012. Zapsané do katastru nemovitostí pod čj.: Z-16493/2012-402;
c)Věcné břemeno (podle listiny) vybudování rozvodů tepla, vstupu za účelem kontroly, údržby a oprav, oprávnění pro TERA Cheb s.r.o., Májová 588/33, 350 02 Cheb, IČO: 63507871, zřízené na Základě Smlouva o zřízení věcného břemene - bezúplatná ze dne 14.08.2001. Právní účinky vkladu práva ke dni 17.08.2001, zapsané do katastru Nemovitostí pod čj.: V-2283/2001-402;
d)Zahájení exekuce, pověřený soudní exekutor: JUDr. Vendula Flajšhansová, Divadelní 2728/3a, 301 00 Plzeň zapsané na základě Vyrozumění soudního exekutora o zahájení exekuce EÚ Plzeň-sever 121 EX-6871/2013-18 ze dne 15.08.2013; uloženo na prac. Plzeň-sever pod čj Z-8028/2013-407;
e)Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti na základě Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí Soudní exekutor JUDr. Vendula Flajšhansová 121 EX-6871/2013-22 ze dne 16.08.2013. Právní moc ke dni 22.08.2013. Zapsaném do katastru Nemovitostí pod č.j.: Z-12064/2013-402 a Vyrozumění soudního exekutora o nabytí právní moci usnesení Soudní exekutor JUDr. Vendula Flajšhansová 121 EX-6871/2013-33 ze dne 08.10.2013. Zapsaném do katastru Nemovitostí pod č.j.: Z-14402/2013-402.
f)Předmět dražby byl zapsán do majetkové podstaty dlužníka pod položkou č. 8., ale skutečnost, že na vlastníka předmětu dražby byl prohlášen konkurs na základě usnesením Krajského soudu v Plzni č.j.: KSPL 54 INS 36267/2013–B-9 ze dne 14. října 2014 nebyla v katastru nemovitostí doposud vyznačena.
g)Dlužník pravděpodobně užívá předmět dražby společně se svojí rodinou a vyklizení předmětu dražby se řídí §285 odst. 2. zákona č. 182/2006 Sb. zákon o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon).

Zástavní práva, zapsaná v katastru nemovitostí a váznoucí na předmětu dražby neovlivňují hodnotu předmětu dražby, protože v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 26/2000 Sb. zákona o veřejných dražbách, § 285 odst. 1) a 299 odst. 2) zákona č. 182/2006 Sb. zákona o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon) s přechodem vlastnictví k předmětu dražby zanikají.

Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby, zejména popis jeho stavu, práv a závazků na předmětu dražby váznoucích jsou uvedeny pouze podle dostupných informací.

Zobrazit na mapě

Přijmout cookies