JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


Dražba stavebního pozemku s železniční vlečkou ve Žďáru nad Sázavou

Vloženo: 18.1.2017 10:39 | číslo dražby: 1277

886 700 Kč

Dražba začala: 16.03.2017 11:00:00Dražba skončila: 16.03.2017 11:55:19

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 0745 D 000084 / 16
Nejnižší podání: 666 700,-Kč
Minimální příhoz: 10 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 1 000 000,-Kč
Dražební jistota: 80 000,-Kč
Termín prohlídky: 1. termín 16.2.2017 od 11:00 do 11:30. 2. termín 14.3.2017 od 11:00 do 11:30. Místo prohlídky se stanovuje před budovou, kde se předmět dražby nachází, tedy na adrese: Autobazar Soška, Jihlavská ulice, Žďár nad Sázavou, GPS: (49.5517692N, 15.9435875E). Kontaktní osoba Ing. Ondřej Velemínský, tel: 723 200 200.
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Vysočina
Okres: Žďár nad Sázavou
Město: Žďár nad Sázavou
Ulice: Jihlavská
GPS souradnice: 49.5517692, 15.9435875

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu dražby

Označení a popis předmětu dražby:

• pozemek parc. č. 6416/37o výměře 2 782 m2 - ostatní plocha;
• pozemek parc. č. 6416/40 o výměře 242 m2 - ostatní plocha;

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 10884 pro katastrální území Město Žďár, obec Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou (dále jen „předmět dražby“).

Popis stavu předmětu dražby:
Předmět dražby se nachází ve městě Žďár nad Sázavou, v k.ú. Město Žďár, na jižním okraji zastavěné části města, u vlakového nádraží.

Příjezd je po nezpevněné komunikaci na parcele č. 6416/48 - v době podpisu kupní smlouvy (r. 2010) byla tato parcela součástí parcely č. 6416/20 - je zde zřízeno věcné břemeno chůze a jízdy pro přístup na dražené pozemky.

Parcely se nachází v rovinatém terénu podél železnice, parcela č. 6416/40 má protáhlý tvar, parcela 6416/37 má tvar nepravidelný, přibližně obdélníkový. Jsou užívány jako manipulační plocha, větší části je zpevněna štěrkováním, menší část je neudržovaná a zarostlá trávou.

Pozemek je možné připojit na elektřinu a vodovod.

V platném územním plánu města (09/2016) se pozemky nachází v zastavěném území, parcela č. 6416/37 v návrhové ploše pro výrobu a skladování - VD (drobná a řemeslná výroba), v zastavitelné ploše Z170. Parcela č. 6416/40 se nachází ve stávající ploše dopravní infrastruktury - DZ (železniční).

Navrhovatel nezaručuje žádné zvláštní vlastnosti předmětu dražby a vydražitel vydraží předmět dražby ve stavu, jak si mohl ve stanovených termínech prohlídek prohlédnout.

Na předmětu dražby váznou tato práva a omezení:
V části B1 – jiná práva LV č. 10884 pro katastrální území Město Žďár:

• Věcné břemeno - na části pozemku (dle geom. plánu č. 2168-182/2004) práva svedení povrchové vody podzemním potrubím a otevřenou strouhou vč. práva přístupu za účelem opravy zřízené dle Smlouvy o zřízení věcného břemene – bezúplatná ze dne 30.07.2009 s právními účinky vkladu ke dni 05.08.2009, jejíž vklad byl povolen pod čj.: V-2968/2010-714 a V-2437/2009-714, a to ve prospěch vlastníka pozemku parc. č. 6416/37 a 6416/40 k tíži vlastníka pozemku parc. č. 6416/22, parc. č. 6416/24 a parc. č. 6416/25.

• Věcné břemeno chůze a jízdy – na části pozemku (dle geom. plánu č. 2947-169/2009) zřízené dle Smlouvy o zřízení věcného břemene – úplatná ze dne 25.10.2010 s právními účinky vkladu ke dni 29.10.2010, jejíž vklad byl povolen pod čj.: V-2968/2010-714 a Z-1847/2016-714, a to ve prospěch vlastníka pozemku parc. č. 6416/40 k tíži vlastníka pozemku parc. č. 6416/20.

• Věcné břemeno chůze a jízdy – na části pozemku (dle geom. plánu č. 2947-169/2009) zřízené dle Smlouvy o zřízení věcného břemene – úplatná ze dne 25.10.2010 s právními účinky vkladu ke dni 29.10.2010, jejíž vklad byl povolen pod čj.: V-2968/2010-714 aZ-2464/2012-714, a to ve prospěch vlastníka pozemku parc. č. 6416/40 k tíži vlastníka pozemku parc. č. 6413/2.

V části C LV č. 10884 pro katastrální území Město Žďár:

• Věcné břemeno - na části pozemku (v rozsahu „B“ podle geom. plánu č. 2947-169/2009) práva umístit a provozovat kabelové vedení zřízené ve prospěch Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO: 70994234, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, dle Smlouvy o zřízení věcného břemene – úplatná ze dne 22.10.2012 s právními účinky vkladu ke dni 29.10.2012, jejíž vklad byl povolen pod čj.: V-3053/2012-714, k tíži vlastníka pozemku parc. č. 6416/40.

Zástavní práva, zapsaná v katastru nemovitostí a váznoucí na předmětu dražby neovlivňují hodnotu předmětu dražby, protože v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 26/2000 Sb. zákona o veřejných dražbách, § 285 odst. 1) zákona č. 182/2006 Sb. zákona o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon) s přechodem vlastnictví k předmětu dražby zanikají.

Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby, zejména popis jeho stavu, práv a závazků na předmětu dražby váznoucích jsou uvedeny pouze podle dostupných informací.

Odměna dražebníka:
Dražba bude pro vydražitele provedena bezúplatně, vyjma veškerých nákladů spojených s předáním a převzetím předmětu dražby, které nese vydražitel. Tato povinnost se nevztahuje k nákladům, které by jinak nebyly vznikly, jestliže je způsobil svým zaviněním bývalý vlastník nebo dražebník nebo jestliže jim tyto náklady vznikly náhodou, která se jim přihodila.

Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 1 000 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.

Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením je vydražitel povinen uhradit ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby.

Zobrazit na mapě

Průběh elektronické dražby

Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.337316.03.2017 11:00:56:7570,-Kč666 700,-Kč
Dražitel č.343516.03.2017 11:28:54:37910 000,-Kč676 700,-Kč
Dražitel č.337316.03.2017 11:31:08:73110 000,-Kč686 700,-Kč
Dražitel č.343516.03.2017 11:31:42:00410 000,-Kč696 700,-Kč
Dražitel č.337316.03.2017 11:32:52:18210 000,-Kč706 700,-Kč
Dražitel č.343516.03.2017 11:37:04:19910 000,-Kč716 700,-Kč
Dražitel č.337316.03.2017 11:37:42:28610 000,-Kč726 700,-Kč
Dražitel č.343516.03.2017 11:38:31:70410 000,-Kč736 700,-Kč
Dražitel č.337316.03.2017 11:39:44:98610 000,-Kč746 700,-Kč
Dražitel č.343516.03.2017 11:40:05:28530 000,-Kč776 700,-Kč
Dražitel č.337316.03.2017 11:41:22:04310 000,-Kč786 700,-Kč
Dražitel č.343516.03.2017 11:41:48:26210 000,-Kč796 700,-Kč
Dražitel č.337316.03.2017 11:42:33:81910 000,-Kč806 700,-Kč
Dražitel č.343516.03.2017 11:43:11:98920 000,-Kč826 700,-Kč
Dražitel č.337316.03.2017 11:43:40:09510 000,-Kč836 700,-Kč
Dražitel č.343516.03.2017 11:44:24:00720 000,-Kč856 700,-Kč
Dražitel č.337316.03.2017 11:44:48:72910 000,-Kč866 700,-Kč
Dražitel č.343516.03.2017 11:49:05:61610 000,-Kč876 700,-Kč
Dražitel č.337316.03.2017 11:50:19:70310 000,-Kč886 700,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 16.03.2017 v 11:55:19

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.3373 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 886 700,-Kč

Zveřejněno dne 16.03.2017 v 11:55:19